รวมสถานที่จัดงานวันเด็ก ปี2553

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553

วันเด็กแห่งชาติ เป็น วันสำคัญในประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป (วันจันทร์) มีการให้ คำขวัญวันเด็ก ทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น 

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้ แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและ นอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

งานวันเด็กแห่งชาติจัด ขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 และใน พ.ศ. 2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้
กลอนวันเด็ก

วันเด็กนี้ขอให้เป็นวันแสนดี

กลอนว่า ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประจายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

(เพราะอย่างนี้เด็กอย่างหนูต้องตังใจเรียนลูกเดียวจ้า)

 

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมา จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญวันเด็ก ปี 2553

นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27  ของไทย ได้มอบคำขวัญ
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553  ซึ่งตรงกับวันที่ 9 มกราคม ของปี 2553 นี้ว่า

“คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”

คำขวัญวันเด็ก ปี 2553 โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันของไทย ได้ให้คำขวัญ สำหรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553 ซึ่งก็คือ “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม” เรามาดู คำขวัญวันเด็ก ของปีที่ผ่านๆ มาด้วยก็แล้วกันนะครับ

ปี นายกรัฐมนตรี คำขวัญ
พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
พ.ศ. 2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
พ.ศ. 2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
พ.ศ. 2506 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
พ.ศ. 2507 จอมพล ถนอม กิตติขจร ไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
พ.ศ. 2509 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
พ.ศ. 2510 จอมพล ถนอม กิตติขจร อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
พ.ศ. 2511 จอมพล ถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
พ.ศ. 2512 จอมพล ถนอม กิตติขจร รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
พ.ศ. 2513 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
พ.ศ. 2514 จอมพล ถนอม กิตติขจร ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
พ.ศ. 2515 จอมพล ถนอม กิตติขจร เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
พ.ศ. 2516 จอมพล ถนอม กิตติขจร เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
พ.ศ. 2517 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สามัคคีคือพลัง
พ.ศ. 2518 นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
พ.ศ. 2519 หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
พ.ศ. 2520 นายธานินทร์ กรัยวิเชียร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
พ.ศ. 2521 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
พ.ศ. 2522 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
พ.ศ. 2523 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2524 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
พ.ศ. 2525 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
พ.ศ. 2526 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
พ.ศ. 2527 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
พ.ศ. 2528 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พ.ศ. 2529 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2530 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2531 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2532 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2533 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
พ.ศ. 2534 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
พ.ศ. 2535 นายอานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
พ.ศ. 2536 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2537 นายชวน หลีกภัย ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2538 นายชวน หลีกภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
พ.ศ. 2540 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
พ.ศ. 2541 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2542 นายชวน หลีกภัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
พ.ศ. 2543 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2544 นายชวน หลีกภัย มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
พ.ศ. 2545 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
พ.ศ. 2546 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
พ.ศ. 2547 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
พ.ศ. 2548 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
พ.ศ. 2549 พันตำรวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
พ.ศ. 2550 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
พ.ศ. 2551 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
พ.ศ. 2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
พ.ศ. 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

รวมสถานที่จัดงานวันเด็ก ปี2553

 • อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงาน “เพื่อนกัน…วันเด็ก ’๕๓” เชิญน้องๆ ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานฯ

 • สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 53

  กทม. เตรียมเนรมิตสวนวชิรเบญจทัศเป็นสวนสนุก เติมความสุขในวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค. 53 ภายใต้ 6 แนวคิด เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การเรียนรู้ พอเพียง และวัฒนธรรม รวมถึงจัดสัปดาห์วันเด็ก 8–16 ม.ค. 53 ที่ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาในสังกัด พาบุตรหลานร่วมงานได้ฟรี มีของขวัญให้เด็กทุกคน

 • DEX จัดงานวันเด็กครับ โดยจะนำอุลตร้าแมนแม็กซ์ และ เมบิอุส ไปโชว์ตัวที่เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี ในวันที่ 7-8-9-10 มกราคม 2553 ครับ รายละเอียดและรอบแสดง ดูได้ที่เว็บ DEX ครับ

 • กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๓ ที่สนามกีฬาแห่งชาติ

  กระทรวง ศึกษาธิการ ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ในรูปแบบกิจกรรม Student Center ที่เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์แบบมีสาระการเรียนรู้ แทรกความบันเทิงสนุกสนาน ภายในงานพบกับกิจกรรมและการแสดงต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงนาฎศิลป์และดนตรี ๔ ภาค, มายากล, ละครหุ่นมือ, นิทานละคร, โบโซ่ : มาสคอท, ชมคอนเสิร์ตวง K-OTIC และดารารับเชิญที่จะมาร่วมสร้างสีสันความบันเทิงให้กับน้องๆ กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ เครื่องเล่นสวนสนุก Fun Park บ้านลมยักษ์ มหัศจรรย์เขาวงกต ปีนผายักษ์ สไลเดอร์ลม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมรับเสื้อ หมวก และของแจกต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน

  สำหรับไฮไลท์ภายในงานมีนิทรรศการ ๓D เพื่อนำเสนอนโยบายพร้อมแผนการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน น้องๆ เข้าชมฟรีตลอดงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ 1579

 • พิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

5-9 มกราคมนี้ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่งดงาม ย้อนเวลากับภาพความประทับใจและความสนุกสนาน ตลอดช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาในพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด ที่ “พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร” พบกิจกรรมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย ค้นหาภาพตัวเองกับกิจกรรม “คุณอยู่ไหน???” จาก “บอร์ดภาพ” ที่จะเล่าเรื่องราวพิพิธภัณฑ์เด็กจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านภาพประทับใจนับพัน ภาพตลอดความยาว 10 เมตร

พิเศษ !! วันเด็ก (9 ม.ค.53) เด็กเข้าฟรี ตื่นตากับกิจกรรม การแสดง ขบวนพาเหรดเจ้าหญิงเจ้าชายจากเทพนิยายของดิสนีย์ , อัศวินฮีโร่และเหล่ายอดมนุษย์ขวัญใจคุณหนูๆ และนับถอยหลังสู่ 1 ชั่วโมงสุดท้ายในการร่วมบันทึกความทรงจำที่งดงามผ่านการแสดงชุดพิเศษ ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่…กับพิพิธภัณฑ์เด็กฯ มิติใหม่ เร็วๆ นี้ สอบถาม โทร. 0 2615 7333 , http://bkkcdm.hi5.com

 • สทท.เชิญสมัครประกวดร้องเพลง งานวันเด็ก ธ.ก.ส. ประจำปี 2553

  สถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เชิญชวนนักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี สมัครประกวดร้องเพลง งานวันเด็ก ธ.ก.ส. ประจำปี 2553 “เด็กไทยสดใส หัวใจเข้มแข็ง โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคมนี้ ที่สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ นางสาวรัตนา เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร การประกวดร้องเพลง งานวันเด็ก ธ.ก.ส. ประจำปี 2553 ว่า เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทย ได้แสดงออกนทางที่ดีด้วยการอนุรักษ์ศิลปะเพลงไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดจัดกิจกรรมการจัดประกวดร้องเพลง งานวันเด็ก ธ.ก.ส. ประจำปี 2553 “เด็กไทยสดใส หัวใจเข้มแข็ง ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยกำหนดเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี สมัครในนามโรงเรียน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หากโรงเรียนใดประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว สามารถติดต่อสมัครและสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ที่สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ชั้น 10 โทรศัพท์หมายเลข 0-2280-0180 ต่อ 2022 และ 2026 สำหรับผู้ชนะการประกวดจะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท , 5,000 บาท และ 3,000 บาท ตามลำดับ

 • ตลาดนัดจตุจักรจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553

  นายอรุณ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการตลาดนัดกทม. เปิดเผยว่า กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ตามนโยบายของคณะรัฐบาลที่กำหนดในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ กองอำนวยการตลาดนัดฯ จึงได้จัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 9 ม.ค. 53 เวลา 09.00-16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในทางที่ ถูกต้องและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันประกวดวาดภาพ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุระหว่าง 8-12 ปี และรุ่นอายุระหว่าง 13-15 ปี การประกวดหนูน้อยตลาดนัด จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุต่ำกว่า 7 ปี และรุ่นอายุระหว่าง 8-12 ปี การแข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล การแข่งขันเล่นเกม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ม.ค. 53 ในเวลาทำการ 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร) ณ งานส่งเสริมกิจการตลาดนัดจตุจักร กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร ถ.กำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร
  จึงขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้สนใจสอบถามได้ที่งานส่งเสริมกิจการตลาดนัดจตุจักร กองอำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2272 4440-1 ต่อ 110 และ 103

 

โดย : ultraman
อัพเดท : 13-01-54, 16:18 น.
ที่มา : เครดิต : วิกิพีเดีย, mthai, superherocosplay.com

แม่และเด็กล่าสุด
ดูข่าวแม่และเด็กทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)