แม่ท้องรู้ยัง ได้สิทธิฝากท้องฟรี คลอดลูกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์คันปาก โดนใจทุกคลิก

แม่ท้องรู้ยัง ได้สิทธิฝากท้องฟรี คลอดลูกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ว่าที่คุณแม่ทราบกันหรือไม่ เราสามารถ ฝากครรภ์ฟรี ได้จากการใช้สิทธิจากบัตรทองหรือจากประกันสังคม หรือ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

คุณแม่ตั้งครรภ์ทุกคน มีสิทธิใช้โครงการ ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ ซึ่งจะได้รับบริการดูแลสุขภาพทั้งแม่และบุตรตามมาตรฐาน คือ การฝากครรภ์คุณภาพ ต้องครบ 5 ครั้งตามมาตรฐานสากล

ฝากครรภ์

ครั้งที่ 1 อายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 18

ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 26

ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 32

ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 38 ตามลำดับ

มีระบบการดูแลตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาพัฒนาการเด็กล่าช้า มีระบบห้องคลอด การบริบาลทารกแรกเกิด และการดูแลสุขภาพเด็กแรกเกิดจนถึง 5 ขวบ เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย ได้รับวัคซีนครบถ้วน เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหามากมาย เช่น แม่มีอัตราการขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจาง ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ทารกแรกเกิดมีภาวะดาวน์ซินโดรม ภาวะพร่องไทรอยด์แต่กำเนิด หรือเด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก เป็นต้น

โดยโครงการนี้รัฐบาลได้มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการดูแลแม่และเด็กและส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ไทยทุกคน ที่มีปีละประมาณ 800,000 คน ได้เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ตามนโยบาย แม่คลอด ลูกรอด ปลอดภัย เท่าเทียมทั่วถึง เพื่อเน้นส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัย 0-5 ปี ที่เป็นหัวใจหลักต่อการพัฒนาสังคมของประเทศชาติ

คนท้องใช้สิทธิบัตรทองคลอดลูกฟรีได้

นอกจากการ ฝากครรภ์ฟรี แล้ว คุณแม่ที่ถือบัตรทอง (หรือบัตร 30 บาท) อยู่ยังสามารถใช้ได้ตลอดตั้งแต่ฝากครรภ์ จนถึงคลอดลูกเลยค่ะ (สามารถใช้บัตรทองในการคลอดบุตรได้ไม่เกินสองครั้ง)

สิทธินี้สำหรับคุณแม่ที่ไม่ได้ทำประกันสังคมหรือเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากท่านใดไม่มีบัตรทอง สามารถไปยื่นทำสิทธิบัตรทองได้ที่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรทองใหม่หรือแจ้งย้ายบัตรทอง

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิด)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

3. กรณีที่พักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้เพิ่มเติมสำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือ ชื่อเจ้าของบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนรับรองว่าได้พักอาศัยอยู่จริง

สำหรับข้าราชการ

ในกรณีที่คุณพ่อคุณท่านใดท่านหนึ่งเป็นข้าราชการ ก็สามารถใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรณีคลอดบุตรได้ โดยเบิกจ่ายเงินส่วนเกินจากประกันสังคมได้ มีเงื่อนไขดังนี้

1. ต้องการเป็นการคลอดบุตรจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น

2. การเบิกส่วนเกินจากสิทธิประกันสังคม จะต้องเบิกผ่านระบบเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร)โดยสอบถามจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่

3. เมื่อเข้ารับการรักษาเพิ่อคลอดบุตรในโรงพยาบาลแล้ว จะต้องแจ้งขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินประโยชน์ทดแทนฯ (แบบ 7106)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 นะคะ เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณแม่ทุกท่าน

โดย : Chang noye
อัพเดท : 08-12-58, 14:43 น.
ที่มา :

Mthai


แม่และเด็กล่าสุด
ดูข่าวแม่และเด็กทั้งหมด
นโยบายการใช้งาน
Copyright © 2015 KhanPak.com. All Rights Reserved.
ติดต่อเรา : 02-8779346, 086-3788812 (จ.-ส. เวลา 8.30-17.30)